الخطه الدراسية – لائحة جديدةالخطه الدراسية - لائحة جديدة

National Academic Reference Standards (NARS 2009) Click here

(Adopted by faculty of Pharmacy and Drug Manufacturing , Pharos University in Alexandria)

First Level الخطه الدراسية

First Semester (Fall) الخطه الدراسية – لائحة جديدة

CH

Lab

Tut

Lec

Pr

CrH

Course Title

Course Code

No.

5

2

1

2

—-

3

Physical & Inorganic Chemistry

PC 101

1

4

2

1

1

—-

2

Organic Chemistry  I

PC 102

2

3

2

0

1

—-

2

Biophysics

PL 101

3

2

0

1

1

—-

1

Cell Biology

PL 102

4

4

2

0

2

—-

3

Anatomy & Histology

PL 103

5

1

0

0

1

—-

1

Pharmacy Orientation

PP 101

6

3

2

0

1

—-

2

Computer Skills & Programing Concepts I

UEC 01

7

6

2

4

0

—-

2

English I

UGE 01

8

28

12

7

9

16

Total Hours

Second Semester (Spring) الخطه الدراسية – لائحة جديدة

CH

Lab

Tut

Lec

Pr

CrH

Course Title

Course Code

No.

5

2

1

2

PC 102

3

Organic Chemistry II

PC 103

1

5

2

1

2

PC 101

3

Analytical Chemistry I

PC 104

2

5

2

1

2

3

Pharmacognosy I

PG 101

3

2

0

1

1

1

Psychology

PL 104

4

4

0

1

3

PL 103

3

Physiology

PL 105

5

3

0

2

1

1

Communication Skills

UC 01

6

3

2

0

1

UEC 01

2

Computer Skills & Programing Concepts II

UEC 02

7

6

2

4

0

UGE  01

2

English II

UGE 02

8

33

10

11

12

18

Total Hours

Second Level الخطه الدراسية

First Semester (Fall) الخطه الدراسية – لائحة جديدة

CH

Lab

Tut

Lec

Pr

CrH

Course Title

Course Code

No.

4

2

1

1

PC 103

2

Organic Chemistry III

PC 205

1

5

2

1

2

PC 104

3

Analytical Chemistry II

PC 206

2

4

2

0

2

PG 101

3

Pharmacognosy II

PG 202

3

3

0

1

2

PL 102

2

Virology & Parasitology

PM 203

4

4

2

0

2

PL 102

3

Pharmaceutical Microbiology

PM 201

5

5

2

1

2

PC 101

3

Physical Pharmacy

PP 202

6

6

2

4

0

UGE  02

2

English III

UGE 03

7

31

12

8

11

18

Total Hours

 

Second Semester (Spring) الخطه الدراسية – لائحة جديدة

CH

Lab

Tut

Lec

Pr

CrH

Course Title

Course Code

No.

5

2

1

2

PG 202

3

Phytochemistry I

PG 203

1

5

2

1

2

PC 103

3

Biochemistry I

PL 206

2

4

2

0

2

PM 201

3

Medical Microbiology

PM 202

3

2

0

0

2

2

Genetics & Immunology

PM 204

4

1

0

0

1

1

Pharmacy Ethics

PN 201

5

3

2

0

1

PP 202

2

Pharmaceutics I

PP 203

6

1

0

0

1

1

Terminology

PP 204

7

2

0

0

2

2

Arabic Language Skills

UGA 03

8

23

8

2

13

17

Total Hours

Third Level الخطه الدراسية

First Semester (Fall) الخطه الدراسية – لائحة جديدة

CH

Lab

Tut

Lec

Pr

CrH

Course Title

Course Code

No.

5

2

1

2

PC 104

3

Instrumental Analysis

PC 307

1

4

2

0

2

PG 203

3

Phytochemistry II

PG 304

2

5

2

1

2

PL 206

3

Biochemistry II

PL 308

3

4

2

0

2

PL 105

3

Pharmacology I

PL 309

4

2

0

0

2

PM 202

2

Public Health

PM 305

5

1

0

0

1

1

Pharmacy Law and Legislations

PN 302

6

6

2

1

3

PP 202

4

Pharmaceutics II

PP 305

7

27

10

3

14

19

Total Hours

Second Semester (Spring) الخطه الدراسية – لائحة جديدة

CH

Lab

Tut

Lec

Pr

CrH

Course Title

Course Code

No.

5

2

1

2

PC 103,

PC 307

3

Medicinal Chemistry I

PC 308

1

4

0

1

3

PG 202

3

Phytotherapy

PG 305

2

5

2

1

2

PL 309

3

Pharmacology II

PL 310

3

3

0

1

2

PL 105

2

Pathophysiology

PL 311

4

3

0

1

2

PL 309

2

Toxicology

PL 312

5

3

0

1

2

2

Biostatistics

PL 307

6

3

2

0

1

PP 305,

PL 309

2

Drug Information

PN 303

7

4

2

1

1

PP 203,

PP 305

2

Biopharmaceutics

PP 306

8

30

8

7

15

19

Total Hours

Fourth Level الخطه الدراسية

First Semester (Fall) الخطه الدراسية – لائحة جديدة

CH

Lab

Tut

Lec

Pr

CrH

Course Title

Course Code

No.

5

2

1

2

PC 103,

PC 307,

PL 310

3

Medicinal Chemistry II

PC 409

1

3

0

1

2

PL 309

2

Pharmacology III

PL  413

2

4

0

1

3

PL 310

3

Pharmacotherapeutics  I

PL  414

3

3

0

1

2

PM 305

2

Drug & Molecular

Biotechnology

PM 406

4

3

2

1

0

PL 310

1

Pharmaceutical Care I

PN 404

5

3

0

1

2

PP 305

2

Hospital Pharmacy

PN 405

6

2

0

1

1

1

First Aid

PN 406

7

4

2

0

2

PP 203,

PP 305

3

Drug Stability

PP 407

8

2

0

1

2

2

Elective 1

9

29

6

8

16

19

Total Hours

Second Semester (Spring) الخطه الدراسية – لائحة جديدة

CH

Lab

Tut

Lec

Pr

CrH

Course Title

Course Code

No.

4

2

1

1

PC 308

2

Drug Design

PC  410

1

3

0

1

2

PL 309

2

Pharmacotherapeutics  II

PL  415

2

3

0

1

2

PL 308

2

Nutrition & Health

PL  416

3

3

2

0

1

PL 414

2

Pharmaceutical Care II

PN 407

4

5

2

1

2

PN 303

3

Community Pharmacy

PN 408

5

4

2

0

2

PP 306 ,

PP 407

3

Pharmacokinetics

PP 408

6

4

2

0

2

PP 203,

PP 305

3

Pharmaceutical Technology

PP 409

7

2

0

1

2

2

Elective 2

8

28

10

5

14

19

Total Hours

Fifth Level الخطه الدراسية

First Semester (Fall) الخطه الدراسية – لائحة جديدة

CH

Lab

Tut

Lec

Pr

CrH

Course Title

Course Code

No.

3

0

1

2

PL 309

2

Pharmacotherapeutics III

PL 517

1

5

2

1

2

PP 408

3

Clinical Pharmacy I

PN 509

2

3

2

1

0

PN 407

1

Pharmacy Practice Experience I

PN 510

3

4

0

1

3

3

Pharmacy Management & Pharmacoeconomics

PN 511

4

3

0

1

2

2

Sales, Marketing & Drug

 Promotion

PN 512

5

3

0

1

2

PP 408

2

Pharmaceutics III

PP 510

6

3

0

1

2

PP 409

2

Unit Operation

PP 511

7

2

0

1

2

2

Elective  3

8

26

4

7

15

17

Total Hours

Second Semester (Spring) الخطه الدراسية – لائحة جديدة 

CH

Lab

Tut

Lec

Pr

CrH

Course Title

Course Code

No.

5

2

1

2

PC 307

3

Analytical  Quality Assurance & Control

PC 511

1

4

0

1

3

PL 413

3

Pharmacotherapeutics IV

PL 518

2

5

2

1

2

PN 509

3

Clinical Pharmacy II

PN 513

3

2

0

1

1

PL 312

1

Clinical Toxicology

PN 514

4

4

2

1

1

PN 510

2

Pharmacy Practice Experience  II

PN 515

5

4

2

0

2

PP 409

3

Industrial Quality Assurance & GMP

PP 512

6

4

4

1

0

2

Elective 4 (Project)

7

28

12

6

11

17

Total Hours

Total Credit Hours  180

Courses are offered in the summer semester according to the need of the students.

Elective Courses الخطه الدراسية

ET

(hr)

Mark Distribution

Pr

CrH

Course Title

Course Code

No.

TM

OE

FWE

MTE

CW

Category 1 (Pharmaceutical Courses)

2

200

0

100

40

60

PC 307

2

Advanced Instrumental

Analysis

PC E12

1

2

200

0

100

40

60

PC 307

2

Chemometrics in Pharmaceutical Analysis

PC E13

2

2

200

0

100

40

60

PG 304

2

Forensic Pharmacognosy

PG E06

3

2

200

0

100

40

60

PG 304

2

Applied Pharmacognosy

PG E07

4

2

200

0

100

40

60

PL 309

2

Bioevaluation & Drug

Screening

PL E20

5

Category 2 (Medical Courses)

2

200

0

100

40

60

PL 413

2

Addiction & Drug Abuse

PL E19

6

2

200

0

100

40

60

PL 308

2

Clinical Biochemistry

PL E21

7

2

200

0

100

40

60

PL 311

2

Complementary &

Alternative Medicine

PL E22

8

2

200

0

100

40

60

PL 310

2

Pharmacotherapeutics for Special Population

PL E23

9

2

200

0

100

40

60

PM 305

2

Advanced  Microbiology

PM E07

10

Category 3 (Clinical Pharmacy Courses)

2

200

0

100

40

60

PL 206,

PN 303

2

Research Methods and Applied Data Analysis

PN E16

11

2

200

0

100

40

60

PL 415

2

Critical Care Therapeutics

 PN E17

12

2

200

0

100

40

60

PN 405

2

 Dispensing Medications

PN E18

13

2

200

0

100

40

60

PN 405

2

 Home Health Care

PN E19

14